20dh711924@st.huflit.edu.vn

06/07/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngôn ngữ Anh 2020 - Hiện tại
Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Kinh nghiệm làm việc

A
Admin Fanpage 12/2021 - 9/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học EDUSA