Nguyễn Thị Mộng Đoan

Nhân viên chăm sóc khách hàng
30/11/2002

Giới thiệu về ứng viên

Em là sinh viên năm 4 thuộc khoa ngoại ngữ. Em đã trải nghiệm với nhiều lĩnh vực khác nhau của F&B, chăm sóc khách hàng tại một vài công ty trực thuộc quận 10.

Trình độ học vấn

T
Tiếng Anh Thương Mại 2020 - 2024
Đại học ngoại ngữ tin học thành phố hồ chí minh

Kinh nghiệm làm việc

T
Thu Ngân 1/2021 - 4/2023
Công ty TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG PANDA

- Nhâp so liêu chi tiêt vê các hóa don nguyên vat liêu nhâp trong ngày. - Tong so thu chi trong môt ngay hoat dông cúa cia hang - Cüng câp thông tin cho bô phân kê toán vê khach hang yêu câu xuat hóa don giá tri gia täng

G
Gia Sư Tại Nhà 9/2022 - 1/2023
Trung Tâm gia sư Nhất Tâm

- Day kem các môn Toán - Vän - Tiêng Anh thuôc các cap tiêu hoc và trung hoc co so tai nhà riêng cúa hoc sinh.

Skills

Giao tiếp tiếng Anh
70%
Tin Học Văn Phòng
80%