Giới thiệu về ứng viên

(Vietnamese below)

Good day to you all, you can call me My. I am 22 years old and I am a junior in the English Studies major at the Ho Chi Minh City University of Foreign Language – Information Technology. I believe my strength is my attitude, and I like to take up challenges and think to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to find a platform to expand my career and grow with the organization. And my long-term goal is to be the cause of the organization’s success. Therefore, I always challenge myself to improve my progress and steady growth. That’s all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself.

 

Chúc anh/chị  một ngày tốt lành, tôi là My. Tôi năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên năm ba chuyên ngành Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ – Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tin sức mạnh của tôi chính là thái độ, tôi thích đón nhận thử thách và suy nghĩ chấp nhận cả thành công và thất bại một cách cân bằng để tiến về phía trước. Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một nền tảng để mở rộng sự nghiệp và phát triển cùng tổ chức. Và mục tiêu lâu dài của tôi là trở thành nguyên nhân dẫn đến sự thành công của tổ chức. Vì vậy, tôi luôn thử thách bản thân để nâng cao sự tiến bộ và phát triển vững chắc của mình. Đó là tất cả về tôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu bản thân.