Nguyễn Thị Diễm Thúy

30/07/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên ngành Đông Phương học, chuyên ngành Hàn Quốc học 2020 - 2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm trung bình tích lũy: 8.29

Skills

Cộng tác viên tại Phòng Tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
90%