Nguyễn Đức Tùng Diệp

Chưa có

Giới thiệu về ứng viên

Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương phù
hợp
Mong muốn tìm được chỗ làm có công việc phù hợp
với bản thân
Mong muốn tìm được chỗ làm được hướng dẫn , chỉ
dạy nhiệt tinh
Mong muốn tìm được chỗ làm giúp cải thiển, phát
triển và cống hiến bản thân
Mong muốn tìm được chỗ làm có hỗ trợ mộc đỏ và
làm báo cáo thực tập

Skills

Dễ dàng thích nghi với môi trường mới
5%
 Kỹ năng làm việc theo nhóm
4%