19dh691004@st.huflit.edu.vn

29/01/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2019-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Nhật Bản học

Kinh nghiệm làm việc

C
Chưa có kinh nghiệm

Skills

MOS
98%
Tiếng Nhật
70%