Viên Văn Hào

05/01/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

B
Bachelor of Business Administration 2019 - 2023
Ho Chi Minh City University of Foreign Language and Information Technology

Skills

Time Management
80%
Creative
80%
English
85%