19dh130343@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trình độ học vấn 2019-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

Portfolio

Thành tích

C
Chứng chỉ MOS Excel 2016 Tháng 12/2022
C
Chứng Chỉ MOS Word 2016 Tháng 11/2022
C
Chứng chỉ TOEIC 615 Tháng 5/2023