Đinh Thế Khoa

Trợ giảng trung tâm anh ngữ Việt Âu Mỹ.
05/12/2000

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2018-2022
Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Sinh viên năm 4

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng tiếng anh 12/8/2023
Trung tâm Anh ngữ Việt Âu Mỹ

Skills

Giao tiếp tiếng Anh
100%